ترجمه مقاله

نافرمانی

nāfarmāni

۱. سرکشی؛ عصیان.
۲. گناه کردن؛ معصیت.

۱. تمرد، سرپیچی، سرکشی، طغیان، عصیان، گردنکشی، مخالفت، یاغیگری
۲. اثم، گناه، معصیت ≠ فرمانبرداری

ترجمه مقاله