ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناف

nāf

۱. (زیست‌شناسی) سوراخ و گودی کوچک روی شکم که از بریدن بند ناف باقی می‌ماند.
۲. [مجاز] وسط و میان چیزی.
⟨ ناف ارض: [قدیمی، مجاز] = ⟨ ناف عالم
⟨ ناف زمین (زنی): [قدیمی، مجاز] = ⟨ ناف عالم
⟨ ناف عالم: [قدیمی، مجاز] شهر مکه و خانۀ کعبه: ◻︎ قدم بر سر ناف عالم نهاد / بسا نافه کز ناف عالم گشاد (نظامی۵: ۸۷۶).
⟨ ناف هفته: [قدیمی، مجاز] روز سه‌شنبه: ◻︎ از دگر روز هفته آن به بود / ناف هفته مگر سه‌شنبه بود (نظامی۴: ۶۵۶).

۱. بطن
۲. نافه
۳. مرکز، وسط

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ