ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناصر

nāser

یاری‌کننده؛ یارویاور.

غالب، فاتح، مددکار، یار، یاریگر، یاور ≠ مغلوب، مقهور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ