ترجمه مقاله

ناسالم

۱. بیمار، دردمند، رنجور، مریض، ناتندرست، ناخوش
۲. فاسد، ناپاک، نادرست ≠ سالم

ترجمه مقاله