ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازگاری

nāsāz[e]gāri

ناهماهنگی؛ مخالفت.

۱. عدمتجانس، عدمتفاهم، عدمسازش، ناسازش، ناسازواری، ناهمگونی
۲. اختلاف، تباین، مغایرت، منافات
۳. دورویی، نفاق ≠ سازگاری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ