ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازواری

nāsāz[e]vāri

ناسازگاری؛ مخالفت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ