ترجمه مقاله

نازنده

nāzande

نازکننده؛ فخر‌کننده.

ترجمه مقاله