ترجمه مقاله

نازدار

نازآفرین، نازآلو، نازپرورد، نازان، نازو، نازی

ترجمه مقاله