ترجمه مقاله

ناره

nāre

۱. زبانۀ ترازو یا قپان.
۲.سنگ قپان.

ترجمه مقاله