ترجمه مقاله

ناردین

nārdin

سنبل رومی؛ریشه‌ای شبیه مامیران.

ترجمه مقاله