ترجمه مقاله

ناردان

nārdān

آتشدان؛ منقل.

آتشدان، مجمر، منقل

ترجمه مقاله