ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نادی

nādi

۱. نداکننده.
۲. باشگاه؛ انجمن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ