ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نادان

nādān

۱. بی‌عقل؛ جاهل.
۲. بی‌سواد.

ابله، احمق، بیاطلاع، بیخرد، بیدانش، بیسواد، بیشعور، بیعقل، بیمعرفت، جاهل، دنگ، ساده، سفیه، عامی، غافل، غافل، کالیو، کانا، کمعقل، کمهوش، کودن، گاوریش، گول، ناشناسا، نفهم ≠ دانا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ