ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخوشی

nāxoši

بیماری؛ مرض؛ بدحالی.

۱. بیماری، درد، عارضه، کسالت، مرض، مریضی، نقاهت
۲. ضدیت، کدورت، نقار
۳. تلخی، مرارت، ناگواری
۴. غمگینی، ناخوشدلی، ناشادی
۵. بدمزگی ≠ خوشی، سلامت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ