ترجمه مقاله

ناخوانا

nāxānā

۱. خطی که به آسانی خوانده نشود.
۲. بی‌سواد؛ امّی.

ترجمه مقاله