ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ناتندرست

nātandorost

بیمار؛ علیل؛ رنجور؛ دردمند؛ مریض.

بیمار، کسل، مریض، ناخوش، ناسالم ≠ تندرست

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما