ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناتندرست

nātandorost

بیمار؛ علیل؛ رنجور؛ دردمند؛ مریض.

بیمار، کسل، مریض، ناخوش، ناسالم ≠ تندرست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ