ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابهنجار

nābehanjār

بی‌نظم‌وترتیب؛ بی‌قاعده؛ ناموزون.

بیروش، بیقاعده، بینظم، نامتناسب، ناهماهنگ ≠ بهنجار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ