ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابردبار

nābordbār

ناشکیبا؛ بی‌صبر؛ بی‌تحمل.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ