ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناامید

nā'om[m]id

کسی که امید به نتیجۀ کاری یا حصول چیزی ندارد؛ درمانده؛ مٲیوس؛ بیچاره.

آیسمحروم، دلزده، دلسرد، مایوس، محروم، نومید، وازده ≠ امیدوار متوقع منتظر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ