ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نا

به ابتدای کلمه می‌پیوندد و معنی آن را منفی می‌کند: ناآ گاه، نااستوار، نادرست، ناراست، ناپسندیده، ناتوان، نابینا، ناشکیبا، ناشناس، نارس، نامحرم، ناموافق، نااصل، نااهل، نابالغ.

۱. تاب توان رمق قوت، قوه
۲. شهنا، نای، نی
۳. حلقوم
۴. دم، رطوبت

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما