ترجمه مقاله

مینو

minu

بهشت؛ فردوس؛ عالم بالا.

۱. دارایی، مال
۲. رفاه، لذت، نعمت نغز
۳. پاکیزه، خوب، خوش، دلکش، شیرین، مستحسن

ترجمه مقاله