ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمنت

meymanat

مبارک بودن؛ خجسته بودن.

خجستگی، فرخندگی، مبارکی، یمن ≠ نحوست

فرخندگی، خجستگی، همایون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ