ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میلیارد

mil[i]yārd

عددی معادل هزار میلیون.

هزارمیلیون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ