ترجمه مقاله

میل

mil

۱. آلت فلزی باریک و دراز به ‌شکل لوله.
۲. (ورزش) یکی از ادوات ورزش باستانی که از چوب ساخته می‌شود.
۳. آلتی که با آن سرمه به چشم می‌کشند.
۴. آلتی که جراح درون زخم فرومی‌برد.
۵. واحد اندازه‌گیری مسافت، برابر با یک‌سوم فرسخ.

آرزو، آهنگ، اشتیاق، التفات، انحراف، تلنگ، تمایل، توجه، حب، خواست، کام، خواست، خواهش، داعیه، رغبت، شهوت، علاقه، عنایت، قصد، گرایش، محبت، مشیت، نیت، هوس، هوی ≠ بیزاری، نفرت

دستیابی، خواسته، کشش

ترجمه مقاله