ترجمه مقاله

میقات

miqāt

۱. [جمع: مواقیت] محل قرار.
۲. محل احرام بستن حجاج؛ موضعی که حجاج در آنجا احرام می‌بندند.
۳. [جمع: مواقیت] [قدیمی] وقت؛ هنگام.

۱. وعدهگاه
۲. وقت، هنگام

ترجمه مقاله