ترجمه مقاله

میراث

mirās

مالی که از مرده برای ورثه باقی می‌ماند.

ارث، ترکه، پسافت، پسافکند، ماترک، متروکات، مردهریگ

مرده ریگ

ترجمه مقاله