ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میر

mir

= امیر
⟨ میر شب: [قدیمی] شبگرد؛ عسس.

۱. مرگ، موت
۲. امیر
۳. ژنرال، سردار، صاحبمنصب
۴. پیشوا، رئیس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ