ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میخ

mix

میلۀ کوتاه فلزی و نوک‌تیز برای اتصال دو قطعه به هم.
⟨ میخ ‌درم: [قدیمی] آلتی که با آن سکه می‌زدند: ◻︎ وزآن‌پس دگر کرد میخِ درم / همان میخِ دینار و هر بیش‌وکم (فردوسی: ۶/۲۰۳).

مسمار، وتد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ