ترجمه مقاله

میثاق

misāq

عهد؛ پیمان.

۱. پیمان، عهد
۲. قول، وعده
۳. قرار، قرارداد

ترجمه مقاله