ترجمه مقاله

مگس کش

magaskoš

آلتی که به‌وسیلۀ آن مگس‌ها را می‌کشند.

ترجمه مقاله