ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مکفی

mokfi

کافی؛ کفایت‌دهنده؛ کفایت‌کننده.

بس، بسنده، کافی، کفایت کننده، مشبع ≠ غیرمکفی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ