ترجمه مقاله

مکره

mokrah

ویژگی کسی که کراهتاً به کاری می‌پردازد.

ترجمه مقاله