ترجمه مقاله

مکذب

mokazzeb

تکذیب‌کننده؛ انکار‌کننده.

ترجمه مقاله