ترجمه مقاله

مکدر

mokaddar

۱. [مجاز] تنگ‌دل؛ ملول؛ آزرده.
۲. [قدیمی] تیره.
⟨ مکدر شدن: (مصدر لازم)
۱. [مجاز] تنگ‌دل شدن؛ اندوهگین شدن.
۲. [قدیمی] تیره‌وتار شدن.
⟨ مکدر کردن: (مصدر متعدی)
۱. [مجاز] تنگ‌دل کردن؛ اندوهگین کردن.
۲. [قدیمی] تیره‌وتار کردن.

۱. آزرده، آزردهخاطر، دلتنگ، دلگیر، رنجیده، غمگین، غمین، مچاله، ملول
۲. تیره، تار، کدر

ترجمه مقاله