ترجمه مقاله

مکتسب

moktasab

کسب‌شده؛ به‌دست‌آورده‌شده؛ به‌دست‌آمده.

اکتسابی، بهدستآمده، کسبشده ≠ فطری، جبلی

ترجمه مقاله