ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مکابدت

mokābedat

سختی دیدن؛ رنج بردن در امری.

۱. سختی، دشواری، زحمت
۲. دشمنی، معاندت
۳. رنجکشیدن، سختی دیدن، زحمت دیدن
۴. ستیز کردن، ستیهیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ