ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مچیدن

mačidan

۱. چمیدن؛ خرامیدن؛ از روی ناز راه رفتن.
۲. دیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ