ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مچ

moč

۱. مفصل میان دست و ساق دست؛ بند دست.
۲. مفصل میان پا و ساق پا؛ بند پا.

۱. فاصله بین ساعدوکفدست، بند دست، بند پا
۲. استخوان
۳. مفصلمیان دستوساق دست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ