ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مونس

munes

انس‌گیرنده؛ انس‌گرفته؛ همدم.

آشنا، انیس، جلیس، دمخور، دمساز، مصاحب، مقترن، همدم، همراز، همنشین، یار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ