ترجمه مقاله

مومی الیه

mumā'elayh

اشاره‌شده به او؛ نامبرده.

ترجمه مقاله