ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مولوزن

muluzan

نوازندۀ مولو؛ آن‌که مولو می‌زند: ( مرا بینند در سوراخ غاری / شده مولو‌زن و پوشیده چو‌خا (خاقانی: ۲۶).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ