ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مول

mul

۱. حرامزاده.
۲. (اسم، صفت) [قدیمی] معشوق زن غیر از شوهر خودش.

۱. فاسق، معشوق
۲. حرامزاده
۳. تاخیر، درنگ، کندی، مولش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ