ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موقوص

mo[w]qus

در عروض، ویژگی پایه‌ای که در آن متفاعلن به مفاعلن تغییر یافته باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ