ترجمه مقاله

موقعیت

۱. جایگاه، محل
۲. مناسبت
۳. زمان مناسب، موقع، وضع، وضعیت، وضعیت مناسب

جایگاه، ایستار

ترجمه مقاله