ترجمه مقاله

موعظه

mo[w]'eze

پند و اندرز دادن، به‌ویژه از جانب واعظ.

اندرز، پند، تذکیر، خطابه، نصیحت، وعظ، موعظت

چاشش

ترجمه مقاله