ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موشکافی

mušekāfi

باریک‌بینی؛ دقت‌ بسیار در کاری.

باریکبینی، تدقیق، دقت، نازکبینی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ