ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موسیقی

musiqi

۱. فن آواز خواندن و نواختن ساز.
۲. آهنگی که موجد حزن یا نشاط و محرک احساسات باشد.

خنیا، مزغان، مزقان، موزیک، نوا، نواشناسی

خنیا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ