ترجمه مقاله

موسسه

اداره، بنگاه، بنیاد، دایره، سازمان، نهاد

بنیاد، نهاد، سازمان، بنگاه

ترجمه مقاله