ترجمه مقاله

موسس

بانی، بنیانگزار، پایهگذار، واضع

بنیانگزار، بنیانگر

ترجمه مقاله