ترجمه مقاله

موزیسین

muzisiyan

کسی که در موسیقی دارای تخصص است و حرفه‌ای به آن مشغول است.

موسیقیدان، نوازنده

ترجمه مقاله